خواص آلومینیوم 6061

Al % دیگر عناصر ملاحظات عناصر تشکیل دهنده (درصد وزنی) نام آلیاژ
مجموع هرکدام Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si 6061
Rem 0.15≥ 0.05≥ 0.15≥ 0.25≥ 0.35 – 0.04 1.2 – 0.8 0.15≥ 0.4 – 0.15 0.7≥ 0.8 – 0.4

 

خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ 6061

این خواص بصورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های مختلف تولید، بطور مثال آلومینیوم و گرد 6061 و ضخامت های مختلف تغییراتی در آن حاصل می شود.

استحکام خستگی (2)

(MPa)

استحکام برشی (MPa) سختی (1)

(HB)

درصد ازدیاد طول استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (MPa) نوع عملیات حرارتی نام آلیاژ
نمونه با قطر     mm  13 نمونه با ضخامت mm1.6
62 83 30 30 25 55 124 O 6061
97 165 65 25 22 145 241 T4 , T451
97 207 95 17 12 276 310 T6, T651

 

توضیحات :

  • نیروی 500 کیلوگرم و قطر ساچمه 10 میلی متر
  • در سیکل های *5 و تست تیپ مور R

خواص آلومینیوم 6063

Al % دیگر عناصر ملاحظات عناصر تشکیل دهنده (درصد وزنی) نام آلیاژ
مجموع هرکدام Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si 6063
Rem 0.15≥ 0.05≥ 0.1≥ 0.1≥ 0.1≥ 0.9– 0.45 0.1≥ 0.1≥ 0.35≥ 0.6 – 0.2

 

خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ 6063

این خواص بصورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های مختلف تولید، بطورمثال آلومینیوم وگرد 6063 و ضخامت های مختلف تغییراتی در آن حاصل می شود.

استحکام خستگی (2)

(MPa)

استحکام برشی (MPa) سختی (2)

(HB)

درصد ازدیاد طول استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (MPa) نوع عملیات حرارتی نام آلیاژ
55 69 25 48 90 O 6063
62 97 42 20 90 152 T1(1)
22 90 172 T4
69 117 60 12 145 186 T5
69 152 73 12 214 241 T6
152 82 9 241 255 T83
124 70 10 186 207 T831
186 95 12 26 290 T832

 

توضیحات :

  • همان T42 سابق است.
  • نیروی 500 کیلوگرم و قطر ساچمه 10 میلی متر
  • در سیکل های *5 و تست تیپ مور R
فهرست